Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - mother10

Pages: [1] 2 3 ... 18
1
FRANÇAIS / Re: référence dans un tag personnalisé
« on: July 23, 2024, 18:59:21 »
D'accord, nous y arrivons :)

Est-ce que je comprends bien que vous utilisez cet outil ?
"Outils / Vérification de norme GEDCOM et anomalies"

Et tous les paramètres de cet outil sont-ils également définis dans l'écran des paramètres ?

Quelles sont les éléments du GEDCOM qui ne sont pas, ou pas correctement, détectés ?
Totalement hors sujet.

Zurga

Eh bien, c'est possible, je fais de mon mieux pour comprendre le français afin d'aider quelqu'un. Et il se peut qu'à cause d'une mauvaise interprétation du français, je ne comprenne pas bien. J'espère simplement que quelqu'un indiquera poliment ce que c'est réellement. Et c'est ce que l'auteur de la question a fait.

Mais je trouve cette réaction un peu décevante.

2
FRANÇAIS / Re: référence dans un tag personnalisé
« on: July 23, 2024, 12:12:06 »
D'accord, nous y arrivons :)

Est-ce que je comprends bien que vous utilisez cet outil ?
"Outils / Vérification de norme GEDCOM et anomalies"

Et tous les paramètres de cet outil sont-ils également définis dans l'écran des paramètres ?

Quelles sont les éléments du GEDCOM qui ne sont pas, ou pas correctement, détectés ?

Cordialement,
Tineke

3
FRANÇAIS / Re: référence dans un tag personnalisé
« on: July 23, 2024, 08:43:35 »
D'accord, essayons de commencer par le début.

Quelque part, je vois que vous souhaitez pouvoir voir s'il y a certaines erreurs dans un GEDCOM (GEDCOM doit être écrit en majuscules, beaucoup de gens ne le savent pas, et malheureusement, je me trompe encore parfois, bien que je fasse de mon mieux).

Vous imaginez une méthode pour vous aider à trouver certaines erreurs. C'est ce que je comprends.
Mais pour autant que je sache, vous pouvez déjà trouver beaucoup d'erreurs grâce à la validation GEDCOM.
C'est la première chose.
Deuxièmement, je vois aussi quelque chose à propos de la saisie GEDCOM et quelque chose à propos des majuscules.
J'ai l'impression que vous avez un fichier GEDCOM, donc un arbre existant, mais que vous essayez maintenant de le lire dans Ancestris, ou que vous l'avez déjà lu, mais qu'il y a des erreurs?
Ou est-ce que je ne comprends pas bien?

En ce qui concerne les majuscules, je n'aime pas non plus cette option par défaut, mais il est important que vous indiquiez AVANT de saisir quoi que ce soit si vous voulez ou non des majuscules.

Si Ancestris est réglé sur les majuscules, par exemple, les noms de famille seront complètement en majuscules, et Ancestris attribuera également le nom de famille en majuscules lors de la création de nouvelles personnes ou de membres de la famille.
Une fois que les noms sont en majuscules dans un GEDCOM, vous ne pouvez pas les supprimer facilement. Cela doit être fait personne par personne.

Donc, personnellement, je ne mets JAMAIS les majuscules.
C'est en ce qui concerne les majuscules.

Je ne comprends pas exactement s'il s'agit d'un fichier GEDCOM provenant d'un autre programme ou s'il s'agit d'un fichier déjà saisi dans Ancestris mais qui pose maintenant des problèmes?

Et enfin, la saisie des SOURces et des REPOsitories est difficile pour beaucoup de gens, mais nous avons la documentation pour cela.
Je ne comprends pas pourquoi la saisie d'un acte de naissance n'a pas fonctionné? Ou pourquoi c'est difficile?
Si je comprends mieux quel est exactement le problème, cela rendra les choses plus faciles.

Donc, pour mieux aider, il est important de comprendre ce qui se passe exactement.

Cordialement,
Tineke


4
DANSK / Re: Kortmode
« on: July 23, 2024, 08:00:58 »
Hej Preben,

Ja, nu forstår jeg præcis, hvad du mener.
Du vil gerne have en mulighed for at angive dit "hjemland".
Og så vil du, at når du søger efter et sted via den grønne globus et sted på en skærm, starter kortet også der, hvor du har angivet, at dit "hjemland" er, og ikke et sted i havet.
Jeg har lavet et lille eksempel (i den danske Ancestris).

Se skærmbillede.
Hvis der nu for eksempel stod teksten "hjemland" med den samme grønne globus ved siden af, altså på indstillingsskærmen.
Så kan du vælge din hjemby eller noget lignende via globussen, og så kunne Ancestris "vide", at når du søger efter et sted uden at indtaste et navn, skal Ancestris starte kortet på den position.

Ja, det ville være en rigtig god tilføjelse.
Frédéric, hvad synes du om dette?

Hilsen,
Tineke

5
DANSK / Re: Kortmode
« on: July 21, 2024, 19:23:54 »
Mærkeligt, når jeg åbner det geografiske kort (på nederlandsk), står jeg midt i Frankrig. Og på kortet med Ancestris-brugere, fra Ancestris, står jeg (også med Ancestris på nederlandsk) helt udzoommet også et sted i Frankrig.

6
DANSK / Re: Kortmode
« on: July 21, 2024, 17:10:21 »
Jeg tror, han mener, at når Ancestris åbner verdenskortet med brugere, så ser Ancestris først på for eksempel, hvilket sprog Ancestris er indstillet til (eller noget lignende), og at det pågældende land derefter vises centralt i midten af kortet.

7
Næste del og skærmbilleder i næste post på grund af forumbegrænsninger.

Efter testning med de otte forskellige skrifttyper, som i det foregående indlæg, prøvede jeg kun en af ​​skrifttyperne, ikke nødvendigvis min mest foretrukne, med andre skriftstørrelser for at se, om det ville gøre en forskel.

Skærmbillede 1: skriftstørrelse 8 øverst, størrelse 9 nederst.
Skærmbillede 2: skriftstørrelse 10.

For mig ser det bestemt meget bedre ud med en lidt større skriftstørrelse og en anden skrifttype.

Nu mit spørgsmål:
Er der andre her, der kan/vil støtte min anmodning, er der andre, der har problemer med denne lille og grålige skrifttype?
(Der må være mange "ældre" mennesker, gætter jeg på, som måske har det samme problem)

Jeg vil foretrække, at brugere selv kunne vælge deres mest ønskede monospaced skrifttype.
Da hver har sine egne præferencer.

Med venlig hilsen,
Tineke (Mother10)

8
Hej alle sammen,

Jeg arbejder på at ændre blueprints og har spørgsmål til det.
Men dette spørgsmål er også for alle andre skærme, hvor monospaced skrifttyper bruges, blandt andet:

- Dokumentskærm (for eksempel tidslinjerapporten)
- Blueprint skærm, HTML-boksen.
Men der kan være flere.

Det ville være meget nyttigt, hvis de brugte en anden skrifttype og en anden skriftstørrelse.
For mig ser skriftstørrelsen på de førnævnte skærme, som de er nu, meget grå, meget tynd og næsten ulæselig ud.
Jeg eksperimenterede med nogle monospaced skrifttyper, og det ser ud som om den nuværende skriftstørrelse på de skærme, som Ancestris bruger nu, er størrelse 8 eller noget.
Hvilket er alt for småt for Ancestris' målgruppe, efter min mening.

Det ville være fantastisk, hvis vi i de generelle indstillinger kunne vælge en monospaced skrifttype og skriftstørrelse selv, så på præferenceskærmen.

Jeg eksperimenterede med skrifttyper, der enten var til stede på de tre systemer, Ancestris kan køre på, eller hvis ikke, kunne installeres på disse systemer. Jeg tror, ​​Ancestris kunne installere en skrifttype, hvis den ikke var til stede, kunne den ikke?

Jeg prøvede følgende skrifttyper først med størrelse 11:
 • Courier New
 • Consolas
 • DejaVu Sans Mono
 • Menlo
 • Droid Sans Mono
 • Roboto Mono
 • Ubuntu Mono
 • Fira Code
Resultaterne er i skærmbillederne:
første skærmbillede: 1,2,3,4 fra venstre mod højre.
andet skærmbillede: 5,6,7,8 også fra venstre mod højre.
Jeg har den originale HTML-boks fra Blueprint-skærmen som reference til venstre for hver valgt skrifttype.
(Håber skærmbillederne er læselige, da dette forum virkelig er begrænset i, hvad du kan uploade, i størrelse og antal)

(fortsættes i næste post)

9
Volgende deel, en screenshots, in de volgende post vanwege forumbeperkingen.

Na het testen met de acht verschillende lettertypen, zoals in de vorige post, heb ik slechts één van de lettertypen geprobeerd, niet per se mijn meest favoriete, met andere lettergroottes om te zien of dat een verschil zou maken.

Screenshot 1: lettergrootte 8 bovenaan, maat 9 onderaan.
Screenshot 2: lettergrootte 10.

Voor mij ziet het er zeker veel beter uit met een iets grotere lettergrootte en een ander lettertype.

Nu mijn vraag:
Is er hier iemand anders die mijn verzoek kan/wil steunen, iemand anders die problemen heeft met dit kleine en grijze lettertype?
(Er moeten veel "oudere" mensen zijn, denk ik, die hetzelfde probleem kunnen hebben)

Ik zou het fijn vinden als gebruikers zelf hun meest gewenste monospace lettertype kunnen kiezen.
Aangezien iedereen zijn eigen voorkeuren heeft.

Groetjes,
Tineke (Mother10)

10
Hallo allemaal,

Ik werk aan het aanpassen van blauwdrukken en heb daar vragen over.
Maar deze vraag is ook voor alle andere schermen waar monospaced lettertypen worden gebruikt, waaronder:
Documentenscherm (bijvoorbeeld het tijdlijnrapport)
Blauwdrukscherm, de HTML-box.
Maar er kunnen er meer zijn.

Het zou heel nuttig zijn als deze een ander lettertype en een andere lettergrootte zouden gebruiken.
Voor mij ziet de lettergrootte op de bovengenoemde schermen er nu erg grijzig, erg dun en nauwelijks leesbaar uit.
Ik heb geëxperimenteerd met enkele monospaced lettertypen en het lijkt alsof de huidige lettergrootte op die schermen, zoals gebruikt door Ancestris nu, maat 8 of zoiets is.
Wat veel te klein is voor het doelpubliek van Ancestris, naar mijn mening.

Het zou geweldig zijn als we in de algemene instellingen zelf een monospaced lettertype en lettergrootte konden kiezen, dus op het voorkeurenscherm.

Ik heb geëxperimenteerd met lettertypen die aanwezig waren op de drie systemen waarop Ancestris kan draaien, of, zo niet, konden worden geïnstalleerd op die systemen. Ik denk dat Ancestris een lettertype zou kunnen installeren als het niet aanwezig was, toch?

Ik heb de volgende lettertypen eerst geprobeerd met lettergrootte 11:
 • Courier New
 • Consolas
 • DejaVu Sans Mono
 • Menlo
 • Droid Sans Mono
 • Roboto Mono
 • Ubuntu Mono
 • Fira Code
De resultaten zijn te zien op de screenshots:
eerste screenshot: 1,2,3,4 van links naar rechts.
tweede screenshot: 5,6,7,8 ook van links naar rechts.
Ik heb de originele HTML-box van het blauwdrukscherm als referentie aan de linkerkant van elk gekozen lettertype.
(Hoop dat de screenshots leesbaar zijn, aangezien dit forum echt beperkt is in wat je kunt uploaden, in grootte en aantal)

(vervolgd in de volgende post)

11
Partie suivante, et captures d'écran, dans le post suivant en raison des limitations du forum.

Après avoir testé avec les huit polices différentes, comme dans le post précédent, j'ai essayé une seule des polices, pas nécessairement ma préférée, avec d'autres tailles de police, pour voir si cela ferait une différence.

Capture d'écran 1 : taille de police 8 en haut, taille 9 en bas.
Capture d'écran 2 : taille de police 10.

Pour moi, cela semble certainement beaucoup mieux avec une taille de police un peu plus grande et une autre police.

Maintenant, ma question :
Quelqu'un d'autre ici peut-il soutenir ma demande, quelqu'un d'autre a-t-il des problèmes avec cette police si petite et grisâtre ?
(Il doit y avoir beaucoup de "personnes âgées", je suppose, qui pourraient avoir le même problème)

Je préférerais que les utilisateurs puissent choisir eux-mêmes leur police monospace la plus désirée.
Chacun a ses propres préférences.

Cordialement,
Tineke (Mother10)

12
Bonjour à tous,

Je travaille sur la modification des plans, et j'ai des questions à ce sujet.
Mais cette question concerne également tous les autres écrans où des polices monospaces sont utilisées, notamment :

Écran de document (par exemple, le rapport chronologique)
Écran de calques, la boîte HTML.
Mais il pourrait y en avoir d'autres.

Il serait très utile que ceux-ci utilisent une autre police et une autre taille de police.
Pour moi, la taille de la police sur les écrans mentionnés ci-dessus, telle qu'elle est actuellement, semble très grise, très fine et à peine lisible.
J'ai expérimenté avec certaines polices monospaces, et il semble que la taille de la police actuelle sur ces écrans, telle qu'utilisée par Ancestris maintenant, soit de taille 8 ou quelque chose comme ça.
Ce qui est beaucoup trop petit pour le public cible d'Ancestris, à mon avis.

Ce serait formidable si, dans les paramètres généraux, nous pouvions choisir nous-mêmes une police et une taille de police monospace, donc sur l'écran des préférences.

J'ai expérimenté avec des polices qui étaient soit présentes sur les trois systèmes sur lesquels Ancestris peut fonctionner, soit, sinon, pouvaient être installées sur ces systèmes. Je pense qu'Ancestris pourrait installer une police si elle n'était pas présente, n'est-ce pas ?

J'ai essayé les polices suivantes d'abord avec la taille 11 :
 • Courier New
 • Consolas
 • DejaVu Sans Mono
 • Menlo
 • Droid Sans Mono
 • Roboto Mono
 • Ubuntu Mono
 • Fira Code
Les résultats sont dans les captures d'écran :
première capture d'écran : 1,2,3,4 de gauche à droite.
deuxième capture d'écran : 5,6,7,8 également de gauche à droite.
J'ai la boîte HTML originale de l'écran de plan comme référence à gauche de chaque police choisie.
(J'espère que les captures d'écran sont lisibles car ce forum est vraiment limité dans ce que vous pouvez télécharger, en taille et en nombre)

(continué dans le prochain post)

13
FRANÇAIS / Re: creer un depot et lie une source avec cygnus
« on: July 17, 2024, 13:10:31 »
Bonjour Claude,

Repository :
Vois un Repository comme un lieu de stockage.

Pense à un bâtiment physique où sont entreposés tous les documents (sources).
Ou pense à un cimetière où se trouvent toutes les pierres tombales (sources).
Ou même, pense à ton grand-père (les informations du "Repository Grand-père" sont alors le nom, l'adresse, etc. de ton grand-père) et les sources sont alors tous les albums photos, les documents ou les histoires racontées (sources) de ton grand-père.

Sources :
Ce sont en fait les "preuves" elles-mêmes. Donc l'acte, la pierre tombale, la médaille, le registre hospitalier, l'histoire de ton grand-père, etc.

Est-ce un peu plus clair comme ça ?

Moi-même, je dois encore ajouter toutes mes Sources et Repositories même si elles sont déjà prêtes.
Une méthode pratique est la suivante :

Étape 1 :
Regarde les Sources et détermine quels Repositories leur correspondent. (Donc, en fait, dans quel bâtiment, ou quel cimetière, etc., cette Source se trouve). Souvent, il y a beaucoup de sources qui appartiennent toutes à un même Repository (bâtiment, cimetière).

Étape 2 :
Télécharge cette énorme liste de Repositories prêts à l'emploi d'Ancestris.

Étape 3 :
Fais glisser et dépose les Repositories dont tu as besoin dans ton propre arbre généalogique. (Ci-dessus, il est indiqué comment faire cela).

Étape 4 :
Ajoute Source par Source dans ton arbre généalogique, à l'endroit où elles appartiennent. Et choisis ensuite parmi les Repositories que tu viens d'ajouter dans ton propre arbre généalogique, celui qui contient la Source que tu viens d'ajouter.

Est-ce plus clair comme ça ?

Cordialement,
Tineke

14
FRANÇAIS / Re: creer un depot et lie une source avec cygnus
« on: July 17, 2024, 06:54:27 »
Bonjour Bob,

Ton histoire ressemble beaucoup à une sorte de traduction du lien que je t'ai donné hier.
À savoir le lien vers l'explication néerlandaise sur les Répertoires. Voir ici : https://forum.ancestris.org/index.php?topic=4838.msg16135#msg16135

Sur cette page néerlandaise, j'ai décrit beaucoup plus en détail que dans le manuel français, comment tout cela fonctionne. Ce qui manque dans ton histoire, c'est la manière correcte de remplir les données dans le Répertoire lui-même. Un enregistrement de Répertoire a tous les champs pour l'adresse et toutes les autres données d'un Répertoire. Ils ne doivent certainement pas être dans une NOTE comme je le lis dans ton histoire.

Quand j'explique quelque chose, j'essaie toujours d'utiliser la méthode correcte et les champs appropriés dans l'explication. Sinon, un utilisateur est induit en erreur et apprend une mauvaise méthode. Je ne veux pas qu'un utilisateur ait des difficultés plus tard. Si les données du Répertoire se trouvent dans une NOTE, au lieu des champs réservés par le GEDCOM, tu rencontreras des problèmes lorsque tu souhaiteras exporter ton arbre généalogique vers un autre programme. Cet autre programme attendra les données dans les champs réservés par le GEDCOM, et non dans une NOTE.

Peut-être pourrais-tu vérifier à nouveau ton histoire et voir si quelque chose peut être corrigé ?

De plus, pour les Français, Belges et Néerlandais, il existe une méthode beaucoup plus pratique grâce à l'énorme liste de Répertoires déjà présente dans Ancestris.
Menu "Fichier / Ouvrir la base des dépôts".
Avec cela, tu peux ajouter un Répertoire à ton arbre généalogique par simple glisser-déposer.
Tu obtiens alors le répertoire avec TOUTES ses données déjà remplies de manière appropriée et dans les bons champs.
Il ne te reste plus qu'à lier les sources.
Je ne sais pas s'il existe une page à ce sujet dans le manuel français, mais il y a une explication dans le manuel néerlandais.
Voir ici : https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/712-archieven-referenties

Fais traduire cette page via : https://translate.google.com/?hl=nl&sl=nl&tl=fr&op=translate

Cordialement,
Tineke

15
FRANÇAIS / Re: Combien de dépots nécessaires ?
« on: July 16, 2024, 16:49:28 »
Bonjour Bob,

Il y a une page dans le manuel qui traite de la création de dépôts.
Cherchez la page en français.
Sinon, allez à la page en néerlandais qui est plus détaillée avec des captures d'écran :
https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/leg-uw-stamboom-bronnen-vast

Faites-la traduire via : https://translate.google.com/?hl=nl&sl=nl&tl=fr&op=translate

Bonne chance !

Tineke

Pages: [1] 2 3 ... 18