Show Posts

This section allows you to view all posts made by this member. Note that you can only see posts made in areas you currently have access to.


Messages - mother10

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 14
31
DUTCH / Re: Ongewenste Eigenschap
« on: May 20, 2024, 10:50:37 »
Geen dank Jan!!! ;D

Tineke

32
DUTCH / Re: Rapporten
« on: May 20, 2024, 10:21:05 »
Goedemorgen Yorick,

Geen idee of je de pagina "Voorbeelden van de rapporten" https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/67-voorbeelden-van-de-rapporten
hebt gezien maar daar staat van alle mogelijke rapporten 1 voorbeeld genoemd.

Ancestris heeft niet een eigen soort scripttaal, maar wel de mogelijkheid om een aantal rapporten zelf verder uit te breiden. Zie bij hoofdstuk 6.3: de Informatie bladen: https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/63-informatie-bladen-en-overzichten-van-personen-en-families


Jouw specifieke vraag heb ik doorgespeeld naar onze specialist, zodra ik daar antwoord van heb zal ik dat hier melden.

Nog even geduld dus.

Tineke

33
DUTCH / Re: Ongewenste Eigenschap
« on: May 18, 2024, 12:45:47 »
Nog een kleine toevoeging:

Bij een Aldfaer-bestand kunnen er onder andere ook nog de volgende door Aldfaer verzonnen tags in een bestand zitten:

_ALDFAER_TIME
_COLOR
_INQUBIRT
_INQUCHIL
_INQUDEAT
_INQURELA
_NEW
_NOCHILD
_NOPARTNER
_ORDER
_PARTNER
_PRIVACY
_QUAY
_QUAYHUSB
_QUAYWIFE
_REFERENCE
_SURNAS
_TYPE
_WEIGHT

Leuk he, een hele waslijst..... >:( >:( >:( >:(

Die INQU tags komen van de Aldfaer tab "Diversen" daarmee had je de mogelijkheid om aan te geven voor wat je nog precies onderzoek moest doen. Dus bijvoorbeeld onderzoek naar de dood (_INQUDEAT) van iemand. Ik gok dat _COLOR ook. Maar het is volkomen onduidelijk wat de andere tags zouden moeten betekenen.
Maar er is geen enkel programma dat van al deze door Aldfaer verzonnen tags, iets kan maken.

O ja, al die onderzoeks dingen van Aldfaer dus met INQU kunnen wel  weg want in Ancestris is daar een mooie uitvoer voor. Deze uitvoer heeft geen aparte tags nodig, Ancestris is slim genoeg om te zien dat er gewoon een SOURce (bron) ontbreekt bijvoorbeeld, en zet dan die entity in dat overzicht van uit te zoeken zaken..

34
DUTCH / Re: Ongewenste Eigenschap
« on: May 18, 2024, 12:35:58 »
Hallo Jan,

Ja die heb ik ook in tig-voud in mijn gedcom zitten van Aldfaer.
Die _NEW is de datum waarop de betreffende persoon ooit voor de eerste keer in Aldfaer is ingevoerd.
Behalve die _NEW, zie je in de Aldfaer Gedcom ook staan CHAN.
Maar CHAN is wel een legale Gedcom tag. Dat is de change date, de datum waarop de laatste wijziging van deze entity heeft plaatsgevonden. Die _NEW is een door Aldfaer zelf verzonnen, niet bestaande Gedcom tag.

TENMINSTE:
Tot Gedcom 7. Want in Gedcom 7 bestaat nu een CREA tag, dat is de datum waarop de entity is gecreëerd.
Dus wat Aldfaer in _NEW stopt is eigenlijk datgene wat in CREA moet komen als de gedcom naar Gedcom 7 geconverteerd gaat worden.

Ik wilde die _NEW er eerst ook uithalen, maar ik heb besloten al die _NEW tags te laten zitten, dan kunnen die later de CREA tag worden.

Mocht je ze toch weg willen halen dan is daar een truukje voor, maar wel een levensgevaarlijk truukje.

Dat truukje is namelijk om ze te deleten. Kijk bij de pagina "Verwijderen (Delete)" https://docs.ancestris.org/books/gebruikershandleiding/page/44-verwijderen-delete

LET OP !!!!!

Maak eerst een kopie van je bestand waar je die _NEW tags uit wilt halen.
En werk dan met deze kopie.
Pas als je er zeker van bent dat er niets anders is weggehaald, ga dan met het gewijzigde bestand verder en bewaar wel dat originele bestand.

Let Op: De voorgaande kop is niet voor niets in rood en groot weergegeven.

Zoals ik zei, ik laat ze er lekker inzitten tot ik mijn bestand naar Gedcom 7 heb overgezet.

De keus is aan jou.

Eventueel kun je even contact zoeken met Zurga, en vragen of hij het zo kan maken dat deze _NEW tag in een Aldfaer bestand overgezet kan worden naar de Gedcom 7 CREA-tag bij converteren, want die CREA-tag is daar voor bedoeld.

35
ENGLISH / Update process Ancestris and FAQ pages
« on: May 17, 2024, 11:13:20 »
Hello all,

For some time now I have been thinking about the update proces Ancestris has.

There is always a released version, that you can download, and install it and it also (when possible) installs the java you need. So in fact it is a question of download, install and press go.

The new version, here version 12, is different. You have to download, unzip, make sure to have the correct Java and such. After that you can start it.

Now when you have installed the newer version, here V12, you can leave it untouched, and everytime you load it, it finds the updates since the last time loaded, downloads them and installs them for you.
A very easy process.

But when I am a firsttime user, adviced to use the newest version because of all the new features, or newer things I need, thats difficult. Certainly the java part.

Now I understand it might take lots of time to develop/create the whole process of making that automatic loading version of Ancestris. And it is way easier to just zip the latest build and put that online, but I do have a question:

Would it be possible to change that, so make a completely new instance of the latest Ancestris version (now version 12), say: once a month, and let users download that. Because then, after installing it, that version would automatically update itself to the daily version.
So no more zipped up latest build but the same kind of automatically installable latest version, once every so many weeks.

I think, especially new users would find it way easier to start with Ancestris.
I have looked at new users asking questions, and then I look at the last time they were on the forum, and often thats one day or so, after asking that question.
I really have the feeling lots of people leave way to fast.
There even has been a post of someone (i think it was the french forum) describing that even if he helped a whole group of users, many of them went to another program.

Ancestris has a very easy system of updating itself, so maybe new users would like that much better, then having to go through lots of text on the "How to install the latest version page".

What do you all think of this?

Also, because i think its terribly missing, i started working on FAQ pages. So maybe we can then prevent the same questions to be asked many times, or point to the FAQ's.

And YES, of course I will write those FAQ pages in English, in French and in Dutch. In fact I write them in English now, to translate them later into the other 2 languages.


Cheers,
Tineke

36
FRANÇAIS / Processus de mise à jour d'Ancestris et pages FAQ
« on: May 17, 2024, 11:12:18 »
Bonjour à tous,

Depuis un certain temps, je réfléchis au processus de mise à jour d'Ancestris.

Il y a toujours une version publiée que vous pouvez télécharger, installer, et elle installe également (lorsque c'est possible) le Java dont vous avez besoin. Donc, en fait, il s'agit de télécharger, installer et appuyer sur "go".

La nouvelle version, ici la version 12, est différente. Vous devez télécharger, décompresser, vous assurer d'avoir le bon Java, etc. Après cela, vous pouvez la démarrer.

Maintenant, lorsque vous avez installé la nouvelle version, ici V12, vous pouvez la laisser telle quelle, et chaque fois que vous la chargez, elle trouve les mises à jour depuis la dernière fois que vous l'avez chargée, les télécharge et les installe pour vous.
Un processus très simple.

Mais lorsque je suis un nouvel utilisateur, conseillé d'utiliser la dernière version à cause de toutes les nouvelles fonctionnalités ou des nouveautés dont j'ai besoin, c'est difficile. Surtout la partie Java.

Je comprends maintenant que cela peut prendre beaucoup de temps pour développer/créer tout le processus de création de cette version à chargement automatique d'Ancestris. Et il est beaucoup plus facile de simplement zipper la dernière version et de la mettre en ligne, mais j'ai une question :

Serait-il possible de changer cela, de manière à créer une nouvelle instance complète de la dernière version d'Ancestris (actuellement la version 12), disons : une fois par mois, et de laisser les utilisateurs la télécharger. Car ensuite, après l'avoir installée, cette version se mettrait automatiquement à jour vers la version quotidienne.
Donc, plus de dernière version zippée, mais le même type de version installable automatiquement, une fois toutes les quelques semaines.

Je pense que, surtout pour les nouveaux utilisateurs, il serait beaucoup plus facile de commencer avec Ancestris.
J'ai observé les nouveaux utilisateurs posant des questions, et ensuite je regarde la dernière fois qu'ils ont été sur le forum, et souvent c'est un jour ou deux après avoir posé cette question.
J'ai vraiment l'impression que beaucoup de gens partent trop vite.
Il y a même eu un post de quelqu'un (je pense que c'était sur le forum français) décrivant que même s'il aidait tout un groupe d'utilisateurs, beaucoup d'entre eux sont passés à un autre programme.

Ancestris a un système très facile de mise à jour automatique, donc peut-être que les nouveaux utilisateurs préféreraient cela, plutôt que de devoir lire beaucoup de texte sur la page "Comment installer la dernière version".

Qu'en pensez-vous tous ?

De plus, parce que je pense que cela manque terriblement, j'ai commencé à travailler sur des pages FAQ. Ainsi, nous pourrions éviter que les mêmes questions ne soient posées plusieurs fois, ou renvoyer aux FAQ.

Et OUI, bien sûr, je rédigerai ces pages FAQ en anglais, en français et en néerlandais. En fait, je les rédige en anglais maintenant, pour les traduire ensuite dans les 2 autres langues.

Cordialement,
Tineke

37
FRANÇAIS / Re: Gestion photos pierres tombales
« on: May 12, 2024, 10:43:27 »
Bonjour,

Je pense que vous avez également besoin de ce que l'on appelle des Dépôts (Repositories).
Ainsi, les entités REPO sont les cimetières où se trouvent les pierres tombales.
Par exemple, s'il y a 4 pierres tombales dans le cimetière A et 12 dans le cimetière B, vous créez 2 dépôts, A et B. Vous pouvez les décrire entièrement avec l'adresse, le nom et bien plus encore.
Ensuite, vous créez les SOUR, une pierre tombale donc. Chaque pierre tombale est liée à un REPO, 4 à REPO A et 12 à REPO B.
Via l'éditeur Aries ou l'éditeur Gedcom, vous pouvez associer le SOUR au bon REPO.

Ensuite, vous pouvez voir sur quel événement la pierre tombale est liée pour une personne, par exemple le décès. Vous associez alors la pierre tombale correcte.

Il y a une description dans le Guide de l'utilisateur : https://docs.ancestris.org/books/mode-demploi/page/documenter-vos-sources

Documenter vos sources :

Bien à vous,
Tineke

38
DUTCH / Re: Aldfaer export
« on: May 11, 2024, 13:31:46 »
Hallo Jan,

Ik denk dat je het beste contact kunt zoeken met Zurga, en dan wel met een voorbeeld gedcom erbij. En dan tevens hier melden voor de meelezers.
Misschien kan zurga er dan voor zorgen dat dit met de import goedkomt.
Juist omdat het uit Aldfaer komt.
Ik weet dat Aldfaer van dit soort dingen nou niet echt een fraaie gedcom maakt.
Misschien kan dat door zurga bij de import ook rechtgebreid worden?


Trouwens mijn topic op het Aldfaer forum hierover wordt door aardig wat mensen gelezen zag ik.
Nu al iets van 250 of zo.

Groetjes,
Tineke

39
DUTCH / Aldfaer Gedcom Import gecorrigeerd
« on: May 09, 2024, 08:45:52 »
Hallo allemaal,

Zoals jullie misschien gelezen hebben in de post:
Stiefkinderen.
maar ook in de post:
Aldfaer export
waren er problemen met de import van een Aldfaer Gedcom. En wel:

NOTE properties (alleen behorend BINNEN een BIRT of INDI of MARR ed), werden door Aldfaer geëxporteerd als NOTE-entities (dus als onafhankelijke notitie, bruikbaar door de gehele stamboom), en SOUR-properties ( alleen behorend bij 1 tag zoals bv BIRT of DEAT ed),  werden eveneens door Aldfaer geëxporteerd als SOUR-entities (dus als een onafhankelijke Bron, die overal in de stamboom bruikbaar is)

Dit had tot gevolg, zoals Jan W Baas al opmerkte, dat als je op de ene plaats bijvoorbeeld een notitie aanpaste, dat deze dan op alle plekken waar een notitie met dezelfde inhoud stond, mee werd aangepast, terwijl je in de veronderstelling bent dat je alleen deze ene notitie op deze ene plek aanpast. Want zo werkte het in Aldfaer.

Sinds gisteren heeft Zurga dat nu opgelost.
De Aldfaer import routine is nu zodanig aangepast dat de werking van en met NOTE's en SOURces gelijk is aan hoe daar in Aldfaer zelf mee wordt omgegaan.
Tevens wordt in het import verslag, onder een nieuw hoofdstuk, speciaal voor Aldfaer import, aangegeven welke wijziging waar is uitgevoerd.

Wijzigen van bijvoorbeeld een NOTE bij een geboorte, wijzigt nu na deze import, alleen die ene notitie bij de geboorte, en wijzigt niet eventueel, onzichtbaar en ongeweten, deze ook overal elders waar een NOTE met precies identieke tekst staat.
Hetzelfde geldt voor bronnen (SOURces)

Voor degenen, komend van Aldfaer, die vóór gisteren geïmporteerd hebben, die moeten hun stamboom hier op nakijken om ongewilde narigheid te voorkomen.


Groetjes,
Tineke

40
DUTCH / Re: Aldfaer export
« on: May 07, 2024, 11:59:06 »
Hallo Jan,

Ben inmiddels in gesprek met Zurga.
Het probleem dat Aldfaer een foutieve Export genereert voor wat betreft NOTE's en SOURces, daar gaat een oplossing voor komen.
Ik ga Zurga mijn Gedcom geven met de fouten er in, en dan is dit binnen de kortste keren geen probleem meer, dus even geduld allemaal.
Oplossingen in Ancestris gaan snel, duren geen weken en zijn direct te gebruiken.
Soms al na 1 dag. Hier misschien ietsje langer.

Dus alsjeblieft even geduld. Het team bestaat uit vrijwilligers die overdag ander werk doen.

Wat helaas niet opgelost kan, is, wat Jan al noemt, het feit dat je ALLE gegevens van een source en repository, by Aldfaer in 1 klein tekst regeltje moet proppen.
Dat is precies de reden dat ik bij Aldfaer ben weggegaan, omdat het er toen (2 jaar terug) niet naar uitzag dat dit aangepast werd.
En ik had helaas gelijk, het is op dit moment nog steeds niet mogelijk, en Aldfaer versie 11 (volkomen onbekend wat daar in zit) lijkt nog heel ver weg.

Dus mijn advies:
Houd dit forum in de gaten.
Zodra er een verbeterde Import van Aldfaer bestanden mogelijk is, meld ik dit gelijk.

Het is ontzettend balen voor iedereen.

Maar hulp is onderweg!

Groetjes,
Tineke

41
DUTCH / Re: Stiefkinderen.
« on: May 07, 2024, 09:41:50 »
Hallo Jan,

Ik denk dat je dit onderwerp "Probleem in Aldfaer Gedcom Export naar Ancestris (en andere programma's") op het Aldfaer forum niet in de gaten hebt gehouden.
Zie hier:
https://aldfaerforum.nl/forum/helpdesk/8505-probleem-in-aldfaer-gedcom-export-naar-ancestris-en-andere-programmas.html

Daar heeft iemand van het team ook al aangegeven dat bronnen idem dito fout gaan, zoals je net al zei.
Dat van de foute bronnen heb ik getest en inderdaad heb je daar dezelfde fout. >:(
Dat teamlid zei ook dat dit mogelijk bij (bijschriften van) Foto's zich ook voordoet.  :(
Hij was het dus met mij eens dat dit fout was.

Heb je Zurga inmiddels op de hoogte gesteld?
Zo niet meld mij dat dan even dan zal ik dat doen, en de uitleg erbij geven voor hem.
Want de Aldfaer import routine moet hier ZEKER voor aangepast gaan worden want zo gaan Aldfaer gebruikers hiermee de mist in bij import in Ancestris, en krijgt Ancestris de schuld.
Dat moeten we beslist niet hebben!!!

Als Zurga het aanpast ben je er vanaf. Dan is het wel in orde.
Dus laat even weten hoe of wat, dan zorg ik voor die melding, en kijk maar even op het Aldfaer forum van de link hierboven.

Ontzettend balen dit want in Aldfaer gaat dit wel aangepast worden, maar voorlopig dus nog niet.

Groetjes,
Tineke

42
FRANÇAIS / Re: Questions et remarques sur PEDI et ADOP
« on: May 05, 2024, 18:26:13 »
Bonjour Remi,

Merci Remi, "je vais y jeter un œil". ;D
Si j'ai des remarques, je te tiendrai au courant.

Bonne soirée.
Tineke

43
DUTCH / Re: Stiefkinderen.
« on: May 05, 2024, 17:51:15 »
Het Aldfaer team gaat er iets aan doen zeiden ze.
maar dat kon best nog een hele tijd duren. :(

44
FRANÇAIS / Re: Questions et remarques sur PEDI et ADOP
« on: May 05, 2024, 12:24:02 »
Correction et complément :

Correction du point 6 : ajouter FAMC sous la balise ADOP :
Cela ne doit évidemment pas se faire via l'assistant, mais via "ajouter les deux parents" :(

7 :
J'essaie de créer la situation 6 :
1 INDI
 2 ADOP
  3 FAMC (parents adoptifs)
   4 ADOP BOTH
 2 FAMC (parents de naissance)

Tout cela via l'éditeur Gedcom !!
Cliquez avec le bouton droit sur la balise ADOP, ajoutez les deux parents via "ajouter une personne ou une famille"
Dans l'éditeur Gedcom, une balise FAMC est créée, contenant les deux parents biologiques, mais sans nom ni autres détails.
C'est OK.
Mais pourquoi je ne vois rien dans l'arborescence ?
Je ne vois que l'enfant, mais je m'attends à voir 2 cases blanches au-dessus de l'enfant et une case vide entre l'enfant et les parents.

Même si j'ai rempli les informations du père et que je clique sur sa balise INDI, rien ne se passe dans l'arborescence. Je vois toujours seulement l'enfant.
Pourquoi je ne vois que l'enfant là-bas ?

Cordialement,
Tineke

45
FRANÇAIS / Questions et remarques sur PEDI et ADOP
« on: May 05, 2024, 09:59:28 »
Salut à tous,

Je poste ici pour lui donner une portée plus large.
Je travaille sur des explications supplémentaires sur la façon d'insérer des enfants adoptés ou des enfants placés en famille d'accueil. J'ai cherché sur le forum et j'ai trouvé des informations ici et là.
J'essaie de reconstruire comment cela devrait être fait et quelles sont les différentes options que j'ai (PEDI et ADOP) et comment les utiliser selon le Gedcom.
En expérimentant, j'ai remarqué quelques choses :

1 :
Dans l'éditeur Gedcom, dans un fichier Gedcom 5.5.1, en cliquant avec le bouton droit sur une balise ADOP, nous pouvons entrer :
ADDR, AGNC, RESN, SOUR, EMAIL, FAX, WWW, AGE, OBJE, NOTE, CAUS, RELI, PHON, TYPE.
Dans l'éditeur Aries, il semble me manquer : RESN, EMAIL, FAX, WWW, OBJE ??? (pas sûr de celui-ci), RELI, PHON, TYPE.
Pour Gedcom 7, il pourrait y avoir des balises différentes.

Serait-il possible de les ajouter aussi dans Aries ?

2 :
L'écran "Assistant d'ajout de propriété" de l'éditeur Gedcom :

Quand j'agrandis cet écran en tirant vers le bas, la boîte avec les propriétés ne suit pas.
Je m'attendrais à ce qu'elle grandisse aussi en hauteur, afin que je puisse voir toutes les propriétés possibles.
Mais cela ne se produit pas.

3 :
Éditeur Aries :
Quand j'ajoute l'adoption, et que l'enfant a une date de naissance, et que je ne remplis que l'année (pas de mois et de jour), Ancestris remplit correctement l'âge cette année-là.
Mais l'inverse ne fonctionne pas. Donc si je n'ai pas d'année, (pas de date du tout) et que je remplis l'âge, je m'attendrais à ce qu'au moins une année soit remplie, mais cela ne se produit pas.

4 :
Quand j'ai un enfant adopté, en dessous de ses parents adoptifs, je ne peux pas voir les parents biologiques de l'enfant, car ils n'appartiennent pas à cet arbre.
Mais pourquoi ne pas donner à cet enfant un plus à côté de sa case (un peu le même plus que vous obtenez quand une personne a plus de relations) De cette façon, nous pourrions passer d'un arbre généalogique à l'autre, comme nous le faisons actuellement pour les relations.
Il devrait y avoir un type de plus différent de celui des mariages multiples, car un enfant adopté peut également avoir plus de relations. Donc, l'enfant devrait avoir 2 plusses alors.

Je pense qu'il devrait y avoir un plus même si les parents biologiques ne sont pas encore ajoutés, car le fait que l'enfant existe signifie qu'il a des parents biologiques. Seulement, ils apparaîtraient alors tous les deux comme des cases blanches.

5 :
Enfant adopté, pas de parents biologiques mais a une balise ADOP.
Connecté uniquement au père d'un couple.
L'arbre montre un père, connecté à une mère en boîte blanche, avec une boîte FAM vide entre le père et l'enfant adopté. Le père a un plus, indiquant une autre relation.
Jusque-là tout va bien.
Maintenant, quand je défais cela avec cette flèche jaune ronde près du haut d'Ancestris, l'enfant disparaît de la relation, mais il me reste une vue arborescente de ce père, avec cette mère en boîte blanche et la boîte FAM vide en dessous d'eux. Et le père n'a plus de plus maintenant (eh bien, cette partie est correcte, je suppose, même si cela signifie que je ne peux pas revenir à la relation d'origine de ce père)

Je pensais revenir au couple d'origine, ou à la vue sur laquelle je travaillais. Ou à toute autre partie d'un autre arbre.
Ces cases n'ont plus aucune utilité, il n'y a plus d'adoption.
Pourquoi ces cases ne sont-elles pas supprimées ?

6 :
Dans un ancien message du forum :
https://forum.ancestris.org/index.php?topic=2603.msg5696#msg5696

J'ai trouvé l'exemple suivant (de Jeannot)

1 INDI
  2 ADOP
    3 FAMC (parents adoptifs)
      4 ADOP BOTH
  2 FAMC (parents de naissance)

Mais quand j'essaie de faire un clic droit sur ce premier ADOP, l'assistant ne me donne pas la possibilité d'ajouter un FAMC.
Dans l'exemple, il y a un "3 FAMC", donc en dessous de l'ADOP. Était-ce seulement possible dans une ancienne version d'Ancestris ? Parce que maintenant je ne vois plus cette balise FAMC là dans l'assistant.

Merci beaucoup,
Tineke

Pages: 1 2 [3] 4 5 ... 14